Nhà bác học Lê Qúy Đôn - 5 dấu hiệu dẫn đến mất nước! - YÊU SỬ VIỆT - VIETNAMESE HISTORY - LỊCH SỬ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Nhà bác học Lê Qúy Đôn - 5 dấu hiệu dẫn đến mất nước!

Share This
lê quý đôn, nhà bác học, lịch sử việt nam, yêu sử việt, dấu hiệu mất nước

Năm dấu hiệu dẫn đến mất nước:
1. Trẻ không kính già,
2. Trò không trọng thầy
3. Tham nhũng tràn lan
4. Binh kiêu tướng thoái
5. Sĩ phu ngoảnh mặt.

No comments:

Post a Comment